TST Badminton værdier og strategier

Vision

At badminton er den foretrukne sportsgren for alle beboere i vores lokalområde og omegn, uanset medlemmets sportslige ambitionsniveau og personlige forhold. Det indbefatter at vi er kendt for:

 • At være gode til at skabe, udvikle og fastholde motiverede badmintonspillere i alle aldre og niveauer (skabe muligheder og aktiviteter for alle).
 • Socialt - at have et godt sammenhold og være gode til at integrere nye medlemmer.
 • Organisatorisk - at være en klub med mange ledere og hjælpere der hver yder lidt.
 • Sportsligt - at være kendt for gode holdninger, sportslige initiativer og gode faciliteter.
 • at alle parter i badminton spillet er ligeværdige
 • viljen til at vinde, »TST kampånd«, både til kamp som træning
 • at medlemmerne repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer
 • at gæster, spillere, nye ledere og trænere altid bliver budt velkommen og korrekt »vist på plads«
 • at have en effektiv og ansvarlig økonomisk styring
 • at arbejde målrettet og seriøst for at skabe et økonomisk fundament som grundlag for opfyldelse af målsætninger
 • at der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag
 • at have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere

 

Mission

Vi er en lokal breddeklub hvor der spilles i alle aldersgrupper og på alle niveauer for både begynder og turneringsspiller. På de forskellige hold er der træner eller holdledere afhængig af holdtypen og spillerniveauet. Det er vigtigt at ALLE spillere kan starte fra helt ung og indtil fysikken ikke længere kan klare badminton.

 • ungdommens engagement og glæde for badmintonsporten skal fastholdes gennem et højt trænings- og spillermæssigt niveau i afdelingen, primært ved hjælp af fokus på velkvalificerede og engagerede trænere samt indholdet i træningen
 • Der er en rød tråd fra man starter i klubben og til man kommer i motionsafdelingen – vi sikrer specielt overgangene mellem afdelingerne.
 • udbygge de sociale relationer via samvær i sporten
 • Gennem motion, samvær & psykisk velvære at fremme/ styrke den almene sundhed ung som ældre
 • Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben efter point. Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde - både som et mål i sig selv og som et middel til at nå ønskede resultater.
 • Det er trænernes opgave at udvikle den enkelte spillers talent indenfor den ramme, spilleren udviser og ønsker, men under hensyntagen til holdets samlede fremdrift.
 • Vore uddannede trænere instruerer i slag, teknik og fysik, samtidig med der lægges vægt på, at det skal være sjovt at spille badminton. Vi lægger stor vægt på at spille badminton og spilleren får mulighed for udvikling, men samtidig har fokus på det sociale i klubbens arbejde.

 

 

 

Værdier: (klubbens ønskede kultur, leveregler, adfærd)

Værdigrundlaget er vores retningslinjer i det daglige arbejde, og signalerer det som karakteriserer TST badminton. For at indfri vores vision har vi formuleret en række nøgleværdier. Det er vigtigt at:

 • Alle medlemmer er lige og der skal være plads til alle uanset niveau
 • Det skal være sjovt at spille badminton uanset evner og ambitionsniveau så legen og glæden ved spillet prioriteres højt
 • Vi er imødekommende overfor andre medlemmer og klubbens gæster
 • sørge for at klubbens økonomi er sund så vi selv bestemmer vor fremtid
 • have og udvise en positiv klub ånd/ samhørighed når vi deltager i arrangementer udenfor klubben
 • få spillere og forældre til at være en aktiv og engageret del af klubbens fællesskab.
 • Udvise sportslig & fair adfærd både på og udenfor banen gennem en positiv ånd er gode ambassadører såvel sportsligt som socialt
 • Klubbens faciliteter og cafe’en danner rammen om et socialt samlingssted for alle - ungdom såvel som senior
 • Det tilstræbes, at der tilbydes et balanceret tilbud (stævner, tøjpakker m.m.) til alle aldersgrupper.
 • alle medlemmer følger klubbens leveregler, hvilket indbefatter gensidig respekt for hinanden og tolerance

 

Aktive tilvalg og fravalg

Alle spillere er velkomne og vi ønsker ikke at være en decideret eliteklub og komme på samme niveau som Højbjerg og tilsvarende klubber (Ifølge Højbjerg badmintonklubs hjemmeside skal de ”være den regionale og lokale magnet for de mest ambitiøse spillere”).

Vi vil aktivt supportere vore mest ambitiøse spillere til at rykke til eliteklubberne i omegnen af Tilst.

 

Omkring tst badminton

Tst badminton startede langt tid siden og i 1987 blev badmintonområdet officielt valgt som et af de strategisk vigtige ”ben” for tst. Gennem de sidste år har tst-badminton set en stigende interesse for at spille hvilket bl.a. skyldes et godt træningsmiljø med engagerede spillere og trænere der har en god balance mellem læring, udvikling og den sociale side ved at være sammen.

 

Segmentering i TST badminton

Da vi er en breddeklub for alle er der også stor spredning på medlemmerne og vi har derfor udvalgt 3 grupper med forskellig fokus, men som alle understøtter vor mission og Vision. Vi har en ungdomsafdeling, en senior afdeling og en motionist afdelinger. Nedenstående findes en overordnet beskrivelse af hvert segment og for detaljer henvises til områdets separate og detaljerede strategi og beskrivelse.

 

 1. Omkring Ungdomsafdelingen

Spillernes alder spænder fra 5 til 19 år og de kommer som oftest fra lokalområdet så de selv kan komme til og fra spillestedet. Vi ser gerne at forældrene kommer i hallen og overværer træningen hvilket også ofte er tilfældet for de yngste spilleres vedkommende.

Det er generelt svært at holde på spillerne når de kommer i konfirmationsalderen og op da der her er andre interesser der skal ”konkurreres” med og det er derfor ekstra vigtigt at denne aldersgruppe føler klubånden og at vi som afdeling gerne vil dem uanset spillerne eget niveau.

Vi ønsker at spillerne roligt og struktureret kommer over som seniorspiller hvilket kræver en tæt koordinering mellem afdelingerne, spillerne og deres forældre.

 

 1. Omkring Seniorafdelingen

Spillernes alder spænder fra 16 til 40 år, hvor størstedelen af tilgangen kommer fra egen ungdomsafdeling. Da spillerne primært kommer fra egen ungdomsafdeling, er der en naturlig klubånd og et godt sammenhold. Der skal være plads til alle spillere, der fortsat vil udvikle sig efter ungdomsårene slutter.

Seniortruppen spiller med hold i serie 2/3, 3/4 og 4/5, hvilket stemmer godt overens med tankerne om plads til alle. Der skal, i holdturneringer, være plads til, at alle kan få spilletid. Her er det seniorudvalgets opgave at kigge på niveau op til de enkelte runder, samt lytte til spillernes holdninger og præferencer. Dette bidrager til en fælles klubånd i seniortruppen.  

 

 1. Omkring Motionistafdelingen

Næsten alle vore medlemmer spiller i dag i en af vore i alt 8 grupper. Det store antal grupper betyder, at vi kan finde en passende gruppe for stort set alle, uanset om du er ung, ældre, gammel, meget øvet, lidt øvet, eller helt nybegynder.

Der er rigtig mange fordele ved at spille badminton i en gruppe, hvor de øvrige medlemmer passer sammen. Man kan bare komme eller blive væk uden afbud og uden, at andre er afhængige af din deltagelse. Grupperne har en leder, der fordeler spillerne således, at man kommer til at spille med og mod flere forskellige spillere, hvilket giver en mere spændende og afvekslende træning. Der er typisk 3 forskellige kamprunder i løbet af en træningsaften. Der er naturligvis også plads til, at man kan komme til at spille med og mod netop de spillere, som man ønsker.

Vore motionister deltager normalt også i flere af DGI’s motionistturneringer, så hvis du har lyst til at komme ud og spille kamp mod andre klubber, er der også rig mulighed for det

 

Træningslokation

Træningen foregår hovedsageligt i dag i de to haller i Tilst, men for at imødekomme det store antal spillere bruges hallen ved Skjoldhøj og Langkær også. De 2 haller i Tilst er særligt optimale da de fleste spillere bor i dette område og adgangen til cafe’en er også meget vigtig for de sociale relationer som også dannes her.

 

Medlemsmål

Ungdomsafdelingen:  150 spillere fordelt på 6 hold + 1 hold miniton

Seniorafdelingen:        20 spillere på 1 hold + 1 hold Senior Motionist hold

Motionsafdelingen:     125 spillere fordelt på 5 aften motionshold (incl. et ekstra hold #2) og

                                        75 spillere fordelt på 3 formiddagshold

Totalt 400 spillere

 

Trænere/holdledere

Det er så vidt muligt vort ønske at udvikle egne spillere med holdledere og trænertalent til at indtræde i trænerteamet og derfor er holdledere og trænerne ofte ”gamle” TST spillere eller tidligere TST spillere. Trænerne på ”begynder” holdene vælges i høj grad efter deres evne til at skabe sociale relationer og et hyggeligt træningsmiljø. På senior og de mere erfarne ungdomshold bliver trænernes eller hjælpetrænernes tekniske kompetence vigtigere, men vi går aldrig på kompromis med at det skal være motiverende at komme til træning for alle der spiller i TST badminton.

 

Klubarrangementer.
I løbet af sæsonen arrangerer klubben forskellige specielle aktiviteter såsom Stævner, Motionsfest, Klubmesterskab, Julesjov/turnering, Spis og spil, Natminton, Udendørsspil, opstartsdag, brætspil og ikke mindst den årlige traditionsrige klubtur til Bov.

Klubtøj.
Der vil hvert andet år blive mulighed for bestilling af klubtøj via badmintonforeningens hjemmeside eller samarbejdspartner. 1 gang årligt vil der være mulighed for at prøve tøjstørrelser, men gennem året vil prøvning ikke være muligt og udelukkende ske ved at spillerne evt. prøver hinandens tøj

 

Økonomi

Der er mange udgifter forbundet med at have en badmintonafdeling og samtidig begrænset kontingent vi kan tage for at spillerne har råd til at deltage. Hovedudgifterne er halleje, trænerlønninger og fjerbolde.

Drift indtægterne kommer fra kontingent betaling, kommunalt aktivitetstilskud, stævner og sponsorer.

 

Vor kassebeholdning er meget begrænset og vi skal have skabt en bedre økonomi ved at have fokus på såvel udgifter som indtægter. Historisk har vi haft god økonomi grundet fjerboldens tilskud, men da tilskuddet er blevet begrænset de seneste år har vi ikke reduceret udgifter tilsvarende eller fundet andre indtægtskilder. Dette betyder at vi i dag har en meget presset økonomi som skal rettes op ved enten af forøge indtægter eller reducere udgifter så der skabes balance på klubniveau.

 

Hvis vi ser på de 3 segmenter separat giver ungdomsafdelingen og senior afdelingen begge et mindre underskud hvilket er acceptabelt, da vi ellers ikke ville kunne opnå klubbens vision og mission grundet udgifter i forhold til kontingent indbetalinger. Niveauet af underskud må ikke blive negativt påvirket af aktiviteter som ikke understøtter vor vision om at være breddeklub.

 

Fjerbolden

Vi har en støtteklub ”Fjerbolden” hvor vi årligt kan søge tilskud til forskellige aktiviteter. Fjerbolden har tidligere tjent penge via arrangeret cykelløb, men denne aktivitet er stoppet og dermed optjening af penge. Fjerbolden er meget let at arbejde sammen med og vi er selv med til at påvirke udbetalingerne fra dem. For at sikre fjerboldens støtte længst muligt ønsker vi kun at søge om maksimalt 25.000 DKK/år.