I det følgende fremgår TST Badmintons privatlivspolitik. Denne politik er udarbejdet med udgangspunkt i de anbefalinger, som DIF/DGI har udarbejdet i fællesskab ud fra det på udarbejdelsestidspunktet kendte grundlag/praksis.

Som medlem af TST Badminton kan du bruge vores service, udbud og tjenester på mange forskellige måder. Når du gør indsamler vi dataoplysninger. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Vi indsamler disse oplysninger for at give alle vores brugere bedre service, udbud, tjenester.

De oplysninger vi registrerer i foreningsregi er:

 • Oplysninger om almindelig aktiv konkurrenceudøver, almindelig konkurrenceaktiv, passiv konkurrenceudøver. Almindelige personoplysninger. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, alder, nationalitet, konto-/bankoplysninger. Resultatoplysninger fra alle badmintonaktiviteter med registrering af rækkeniveau, kategori, rangering, klubtilhørsforhold, regionalt tilhørsforhold for hver aktiv. o Oplysninger som brugeren afgiver til statistiske formål o. lign.

 

 • Oplysninger om ulønnet, ikke honoreret eller ikke omkostningshonoreret foreningsmedlem, tillidsperson, leder/træner. · Almindelige personoplysninger. Identifikationsoplysninger så som navn, køn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, nuværende stilling, arbejds- og funktionsopgaver, tidsskemaer, planlægningsskemaer, kontakttider og andre relevante forhold. Oplysninger om alder, nationalitet. Konto-/bankoplysninger, samt fotografier og videooptagelser i forbindelse med Badminton-aktiviteter.

 

 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af f.eks. børneattester

 

 • Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: · Udøvelse af badmintonkonkurrenceaktivitet, herunder individuelle/hold præstationer nationalt, som internationalt, holdkort og holdopstillinger, individuelle programmer, badmintonresultatlister, ranglister, klassificeringer, rangeringer, kategoriseringer m.v. · Opfyldelse af dine pligter og nationale, som internationale regler/retningslinjer som aktiv, herunder opkrævning og betaling af omkostninger, indskud, kontingent, tilmeldingsgebyrer m.v.

 

 • Oplysninger af følsom karakter registreres kun med personligt samtykke, herunder registrering af følsomme oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde bestemmelser i en lov eller bekendtgørelse udstedt i medfør af lov om Samtykke. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder/værge. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

 

Ovenstående oplysninger har primært det formål at kunne administrere din relation til os, herunder til at give dig de tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som efter vores skøn kan være af interesse. Vi vil gerne sikre den bedste brugeroplevelse gennem information, der er målrettet og informativ.

Vi arbejder altid med at sikre informationssikkerhed og bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de lagrede personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og brug. I det omfang vi deler personlige oplysninger med tredjeparter, stiller vi tilsvarende sikkerhedskrav til dem. I det omfang vi har oplysninger af følsom karakter lagret, så er sådanne oplysninger kun tilgængelige for de relevante personer med behov for tilgængelighed til disse oplysninger. Hvis du f.eks. har logget ind på Min Profil på BadmintonPeople og har været inaktiv i et bestemt tidsrum, vil vi automatisk logge dig ud for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang.

Du er primært selv ansvarlig for at holde dine login- og brugeroplysninger (brugernavn og adgangskode) fortrolige og opdaterede.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine øvrige personoplysninger i konkurrenceforhold i op til 5 år efter, at du ikke har været aktiv i en konkurrenceaktivitet, mens oplysninger af følsom karakter opbevares kun 1 år efter udløb af aktuelt behov. Endvidere kan nævnes, at vi ift ansatte/bestyrelsesmedlemmer opbevarer personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke i op til 2 år efter dit virke er ophørt.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning
 • dog ikke personoplysninger og billeder, som kan sættes i overensstemmelse med opnåede resultater og stillinger, herved af praktiske, historiske og statistiske hensyn.
 • dog ikke lovmæssigt betingede oplysninger, hvor regler regulerer brug.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.