Referat fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingsreferat tst badminton

 

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30.

 

  1. Valg af dirigent og referent.

Finn Skovsgaard valgtes til dirigent.

Kasper Anker valgtes til referent.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

tst badminton havde for året 2 fokuspunkter, økonomi og PR.

 

På økonomifronten er der for året et positivt resultat.

 

På PR siden blev der lavet et udvalg, som har stået for kontakten med sponsorer, hvilket har været en succes. Udvalget har også stået i spidsen for klubtøjet, som er blevet leveret af Ketcher-Sport.

 

I august var der en vandskade i Tilst Hallen, som dermed var ubrugelig de første 4 måneder af sæsonen. Bestyrelsen var bekymret for et evt. lavere medlemstal, men via hårdt arbejde og lidt alternative træningstider, er der nu overbooking af en del hold. Mest berørt af vandskaden var Motionsgruppe 4, som var nødsagede til at lukke i perioden – holdet har siden vandskaden oplevet en stor tilgang af medlemmer.

 

I seniorafdelingen har der været en stor tilgang af medlemmer. Der er stor fokus på det sociale, og afdelingen har haft en god sæson.

 

Der vil for sæsonen 2018/19 blive afholdt stævner i både ungdom og senior.

 

tst’s hovedbestyrelse har fokus på et større fællesskab i centret med fælles hjemmeside og aktiviteter.

 

Tak for den store indsats til alle frivillige og et stort tak til afdelingens sponsorer.

 

I ungdom oprettes der til august 2018 et Miniton-hold for børn i alderen 3-5 år. Holdet vil blive trænet af Jens, som også er træner på ungdomshold 1.

Ungdom overlede vandskaden, og har haft en tilgang på 15% - hvilket betyder, et der nu er over 100 medlemmer. Den store tilgang af medlemmer gjorde, at der blev oprettet et hold nummer 5.

Fra den nye sæson vil udvalgte spillere blive tilbudt en ekstratræning.

Der var til årets ungdomsstævne (Meny Cup) 180 deltagere.

Ungdom var et smut ved grænsen til det årlige Grænsecup, hvor der blev vundet 12 guldmedaljer ud af 25 mulige.

Af øvrige aktiviteter i ungdom er der blevet afholdt Spis & Spil, som var en stor succes.

 

  1. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse.

Årsregnskabet blev godkendt.

 

Det har været et godt år, hvor afdelingen har haft et overskud på 9.748,73 kr.

 

  1. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

Budgettet blev gennemgået.

 

De samlede indtægter fra kontingenter er forsigtigt estimeret.

 

Der er budgetteret med et overskud på 900 kr.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Leif Pedersen blev genvalgt.

Karina Kejlberg blev genvalgt.

 

  1. Valg af suppleanter.

Vi siger her tak til Jørn Gilsaa og Jørgen Lundsgaard for mange års tro tjeneste.

 

Som suppleanter valgtes Kirsten Theilgaard og Christina Hagensen.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlem som fast medlem af tst’s hovedbestyrelse.

Henrik Tvermoes: 13 stemmer.

Henrik Jespersen: 5 stemmer.

 

Henrik Tvermoes valgtes.

 

  1. Eventuelt.

Herunder blev der drøftet en øget reklameindsats for salg af ketsjere på klubben mange hold. Det vil blive udarbejdet en prisliste og en demotaske.

 

Indbydelsen til motionsafdelingens julehyggespil vil blive taget til overvejelse for at formindske sandsynligheden for aflysning ved for få tilmeldte.